با مقالات گرما گستران به روز باشید

مبانی طراحی بویلرهای چگالشی

مبانی طراحی بویلرهای چگالشی

به گزارش تاسیسات نیوز، بویلرهای چگالشی، یکی از آخرین دستاوردهای صنعت تاسیسات در جهت دستیابی به حداکثر راندمان حرارتی می باشند که امروزه جایگاه خود را در کشورهای مختلف تثبیت نموده اند.
این بویلرها با جذب گرمای نهان بخار آب موجود در گازهای دودکش، راندمان حرارتی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند.
در مقاله حاضر، ابتدا فناوری مورد استفاده در بویلرهای چگالشی توصیف شده و در ادامه مقایسه ای نوعی بین راندمان بویلرهای چگالشی و بویلرهای غیرچگالشی صورت گرفته است.
برای ایجاد چگالش در یک مبدل حرارتی و استفاده از آن در یک بویلر چگالشی باید ملاحظاتی را لحاظ نمود که مهمترین آن ها طراحی مبدل، دمای آب برگشت و میزان اسیدیته کندانس حاصل می باشد. در قسمت انتهای این مقاله مروری بر این ملاحظات و راه حل مرتبط با هر یک ارائه شده است.