با مقالات گرما گستران به روز باشید

عملکرد دستگاه های سختی گیر (2)

عملکرد دستگاه های سختی گیر

عملکرد دستگاه های سختی گیر و تصفیه آب ورودی و خروجی برج خنک کننده در ارتباط با پتانسیل خورندگی یا رسوب گذاری با استفاده از اندیس های خوردگی

محسن فلاح (کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست و رئیس گروه تخصص مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان)


به گزارش تاسیسات نیوز، خوردگی یک واکنش فیزیکی شیمیایی بین یک ماده و محیط پیرامون آن است که به تغییر خواص آن ماده منجر می گردد.آب های خورنده با حمله به جدار داخلی لوله، مواد اولیه لوله ها را در خود حل می کنند و مشکلات عدیده ای را به وجود می آورند و حتی خوردگی می تواند بر روی سلامت عمومی، پذیرش عمومی یک منبع آب و هزینه های تامین آب آشامیدنی اثر بگذارد.


هدف تحقیق بررسی ارتباط بین عملکرد سیستم سختی گیری و تصفیه آب قبل و بعد از برج خنک کننده در موتورخانه سرپرستی بانک ملت اهواز با پتانسیل خورندگی و یا رسوب گذاری بود، که در تمام فصول سال پارامترهایی نظیر PH، Temperatur،Alkalty،Hardness و با روش های استاندارد و نیز شاخص های خورندگی شامل شاخص لانژیه (LI) ورایزنر(RI) و پوکوریوس (PI) و خورندگی تهاجمی (AI) و با استفاده از فرمول ها و نمودارها مورد اندازه گیری قرار گرفت.
برای مقایسه میزان عملکرد سیستم در ارتباط با میزان خورندگی و یا رسوب گذاری از آزمون t زوجی همبسته در سطح معنی داری P<۰.۰۵ استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده بین شاخص های خورندگی رایزنر، لانژلیه و خورندگی تهاجمی با رسوب گذاری و خورندگی، ارتباط معنی داری مشاهده شد.
(P<۰.۰۵) و همچنین بین شاخص پوکوریوس با رسوب گذاری و خورندگی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. (P>۰.۰۵). نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که عملکرد سیستم را نسبت به پتانسیل خورندگی دارای راندمان مناسبی بوده است.