اصول طراحی و ساخت بویلر روغن داغ

افزایش سطح انتقال حرارت، در دیگ روغن داغ،موجب کاهش مصرف انرژی سوخت،و سوددهی بیشتر میباشد. به همین دلیل،اصول طراحی ساخت دیگ روغن داغ باید بگونه ای باشد که انتقال حرارت را در سه پاس کامل انجام دهد.همچنین لازم به ذکر است که در دیگ های روغن داغ، حرارت باید به صورت یکنواخت و یکدست به روغنی […]