عملکرد دستگاه های سختی گیر

عملکرد دستگاه های سختی گیر و تصفیه آب ورودی و خروجی برج خنک کننده در ارتباط با پتانسیل خورندگی یا رسوب گذاری با استفاده از اندیس های خوردگی محسن فلاح (کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست و رئیس گروه تخصص مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان) به گزارش تاسیسات نیوز، خوردگی یک واکنش فیزیکی شیمیایی بین […]